Rik Grashof

Brief Rik Grashof aan leden Groenlinks

Beste GroenLinksers,
Ik ben vanmorgen teruggetreden als partijvoorzitter. Volgende week zal ik
toetreden tot de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Deze stap hangt samen
met het terugtreden van Bram van Ojik als fractievoorzitter en als Kamerlid.
Bram heeft jullie daarover eerder vandaag uitgebreid geïnformeerd.

Voor mij is dit een weloverwogen, maar ook best een moeilijke stap. Bij de
Kamerverkiezingen van 2012 kandideerde ik mij met de duidelijke bedoeling
om mijn Kamerwerk voort te zetten. Maar het liep anders. Nadat duidelijk was
geworden dat we het een periode met een kleine, maar uitstekende, Tweede
Kamerfractie zouden moeten doen, heb ik mij gerealiseerd dat herstel en
opbouw van de partij een belangrijke taak was die er lag. Vanuit die motivatie
heb ik mij begin 2013 kandidaat gesteld voor het partijvoorzitterschap. Daarbij
heb ik duidelijk gemaakt dit in elk geval voor de periode tot en met de
Statenverkiezingen van 2015 te blijven doen. Die periode was cruciaal.
Gedurende de afgelopen ruim 2 jaar heb ik mij ingespannen om de partij weer
gezond te maken en te laten opbloeien. Daarbij heb ik mij in belangrijke mate
laten leiden door de conclusies van het evaluatierapport van de “commissie
van Dijk” en de daaruit voortvloeiende congresuitspraken van maart 2013.
Samen met het voltallige partijbestuur heb ik een aantal belangrijke
veranderingen doorgevoerd, op financieel en organisatorisch terrein alsook in
de wijze waarop de ledenparticipatie en interne partijdemocratie zijn geregeld.
Meer betrokkenheid, inbreng en zeggenschap van de leden stonden daarbij
centraal. Met de uitrol van de partijbrede discussies, de invoering van
ledenreferenda en de besluiten van het partijcongres van afgelopen februari
zijn veel van deze veranderingen een feit. Aandacht voor deze, nog prille,
veranderingen blijft nodig, maar de basis is gelegd. GroenLinks is weer “de club
waar je bij wilt horen”.
Juist nu doet zich de situatie voor dat er een plek openvalt in de Tweede
Kamerfractie. Ik denk dat het verantwoord is om het voorzitterschap over te
dragen en het Kamerwerk weer op te pakken. Ik neem daarmee met pijn
afscheid van een functie waaraan ik intussen behoorlijk verknocht ben geraakt.
Meer dan ooit voel ik mij verbonden met de partij als geheel, in al haar
geledingen. Het Kamerwerk pak ik nu op met vol enthousiasme en
gedrevenheid. Ik hoop dat ik, voor ieder van jullie en voor al onze kiezers, mijn
rol in de Tweede Kamer voor de volle 100% kan waarmaken!
De toezichtraad heeft per direct onze vice-voorzitter, Marjolein Meijer,
benoemd tot interim partijvoorzitter tot aan het partijcongres van voorjaar
2016. Daarmee is er een soepele overgang van het voorzitterschap geregeld
en is de continuïteit van bestuur gewaarborgd. Ik ben daar erg blij mee en
wens Marjolein en het partijbestuur het allerbeste.
Rik Grashoff