GroenLinks gaat voor vitale natuur in Brabant

Natuur en landschap zijn kenmerkend voor Noord-Brabant. Ze zijn belangrijk voor onze gezondheid, ons welzijn en de biodiversiteit én ze zijn belangrijk voor het vestigings- en woonklimaat. Bovendien verhoogt een robuust landschap de weerbaarheid tegen klimaatverandering. GroenLinks Brabant wil investeren in natuur, omdat het aantal plant- en diersoorten nog steeds dalende is. Daarom zetten wij ons in voor de verbetering van de kwaliteit en het behoud van de kwantiteit van natuur. 

BESCHERM GROENE RUIMTEN TEGEN ONGEBREIDELDE VERSTEDELIJKING

GroenLinks wil de verrommeling van het platteland stoppen om de open ruimte en de mozaïekstructuur van Noord-Brabant te behouden. Wij vinden dat de noodzakelijke ruimte voor wonen en werken zoveel mogelijk gevonden moet worden binnen de bebouwde kom. Provinciale Staten stellen in de Verordening Ruimte (VR) de kaders voor ruimtelijke ontwikkeling van de gemeenten. Bovendien heeft de provincie een coördinerende en handhavende rol, zoals ook bij de bescherming van de Ecologische HoofdStructuur (EHS)of de keuze van nieuwe uitbreidinglocaties. Verstedelijking dient een halt te worden toegeroepen, zodat de groene, open ruimten tussen steden en dorpen niet verder worden aangetast. Het huidige beleid biedt daarvoor nog te weinig bescherming. GroenLinks vindt daarom dat de Provincie in de Verordening Ruimte  moet vastleggen dat gemeenten eerst de ruimte binnen de bestaande bebouwing optimaal benutten.

ONTWIKKEL LANDSCHAPPEN VAN ALLURE EN NATIONALE PARKEN

De ontwikkeling van de Landschappen van Allure kan wat GroenLinks betreft worden voortgezet. Hier liggen kansen om natuur en recreatie in het buitengebied te combineren. Zo kunnen veel mensen genieten van natuur in hun omgeving. GroenLinks vindt dat de recreatie wel alleen mag plaats vinden aan de randen van deze natuurgebieden, zodat fauna en flora op kwetsbare plekken in de natuur niet worden verstoord. In deze gebieden kunnen oorspronkelijke inheemse diersoorten worden geïntroduceerd.

Brabant kent een aantal parken dat uniek is in Nederland, zoals de Biesbosch en de Loonse en Drunense Duinen. Nu het rijk geen financiële steun aan deze parken geeft, vindt GroenLinks dat de provincie in goed overleg met de parken dient te zorgen voor hun levensvatbaarheid. Bij alle Landschappen van Allure en Nationale Parken wil GroenLinks blijvende aandacht voor natuureducatie en voor de inzet van vrijwilligers. De provincie dient hier op in te zetten.

INVESTEER IN DE NATUUR

Om de terugloop van de biodiversiteit om te buigen naar vooruitgang wil GroenLinks niet alleen de Ecologische Hoofdstructuur  realiseren maar ook investeren in natuur buiten de EHS. GroenLinks wil de biodiversiteit ook verbeteren door het stimuleren van een gezonde landbouw.

KIES VOOR EEN GROENE TOEKOMST VOOR BRaBANT:

                                 KIES GROENLINKS !

Natuurlijk kunnen we dit alleen bereiken als u als kiezer ons daartoe het mandaat geeft. Daarom hopen wij dat onze houding en standpunten voor u redenen zijn om te stemmen op de meest groene, solidaire en toekomstgerichte partij van Brabant: GroenLinks!

Zie voor het volledige verkiezingsprogramma www.groenlinksbrabant.nl

Dongemondgroenlinks@gmail.com